وال کوهان دار ناامیده. از خودش، از زندگیش، از مردم، از جامعه، از اقتصاد. حالا شاید بگید باز برو خدارو شکر کن خرچنگ و هشت پا نیستی که باید بگم: آه از وال کوهان دار بودن