زمین از آن شما باشد. 
دریا
جنگل
حتی آسمان
فقط بگذارید
در کوه هایمان بمیریم