و من از جهنم گریخته ام

بی تو

چه خسرانی

چه،

خسرانی