دوستت دارم

بی پنجره 

بی سقف

حتی بی خانه


دوستت دارم

زمانی که آسمان تاریک است

وقتی که ستاره ی دنباله داری سقوط می کند

و آنگاه که زمین

به سرنوشت محتوم خویش نزدیک میشود


دوستت دارم

و این چیزهای بزرگ

در شعرهای کوچک 

نمی گنجد

چرا که هر کلمه 

پرتوی نوری است 

که از روزنه های کوچک یک اتاق تاریک

بر مردی نابینا 

می تابد


دوستت دارم

این یعنی خورشید

بی پنجره 

بی سقف

حتی بی خانه


1397/1/5