پرنده

که پرواز را رها میکند

و بر شاخه ی درختی می نشیند

شعله های برآمده از لانه اش را

به چشم دیده است

 

سربازی که شلیک نمی کند

خشابهایش خالی شده اند

 

مردی که دست می کشد

دوست داشتنش

بی پاسخ ماندهمهدی یکتا