می توانستی دوستم داشته باشی

به نظر ساده می آید، نه؟

می توانستی دوستم داشته باشی

تا من

خوشبخت ترین مرد ِ

این کهکشان مارپیچی باشم

مهدی یکتا
*پی نوشت: باورتان نمی شود که چقدر وال کوهان دار بودن را دوست دارم. آنقدر که می توانم تمام پلانکتون های جهان را یک جا ببلعم.