آنچه بین ما بود

می توانست بیکرانه ی اقیانوس باشد

و من تمام آن را طی می کردم

می توانست کوهستان باشد

و من بر نوک بلند ترین قله ها می ایستادم

می توانست بیابان باشد

و من در گرم ترین روزها به سوی تو می آمدم

اما نه

آنچه بین ما بود

تو بودی

و من هیچ وقت نیاموختم

که چگونه

بر کسی که به او عشق می ورزم

چیره شوم

 
مهدی یکتا 

1396/4/24